സിഎംസ് കോളേജിൽ പ്രൊവിഷണൽ ആയി അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച, ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നവാഗതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ലൈവ് മീറ്റിംഗിന് ശേഷം കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ തരുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഹാജർ രേഖപെടുത്തേടതാണ്.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: